Anders Oud 2030 (netwerk ouderenzorg regio noord)

Eind 2016 werd het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) afgerond. We staan echter aan het begin van grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in hun thuissituatie. Daarom gaan het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) door met het ouderennetwerk en de regiotafels in regio Noord-Nederland onder de naam Anders Oud 2030.

Doel
Het doel van Anders Oud 2030 is om ouderenparticipatie te bevorderen en te stimuleren en ouderen een krachtige stem te geven. Cruciaal hierbij is dat ouderen zelf heel actief zijn betrokken: initiërend, agenderend en uitvoerend. Hun stem is leidend door het hele programma heen in alle fasen. Hun ervaringen rond het ouder worden en behoeften zijn het uitgangspunt voor gezamenlijke interventies, met de nadruk op het behouden van eigen regie in de thuissituatie.

De stem van ouderen
De komende jaren willen we met Anders Oud 2030 de stem van ouderen nog veel meer kleur geven. Qua samenstelling streven we naar een brede afspiegeling van de bevolking. Belangrijk is om goed te luisteren naar hun wensen en behoeften en die te vertalen tot diensten waar mensen zowel informeel als formeel een rol in spelen, in wisselende samenstelling. Belangrijk aspect is ook de rol van hun naasten/mantelzorgers in de zorg die zij voor kwetsbare oudere mensen in de samenleving kunnen vervullen. De samenwerking met jongeren via het onderwijs geeft nieuwe inzichten en perspectieven in hoe jongeren en ouderen elkaar in intergenerationele verhoudingen kunnen vinden. 

Regiotafels
De regionaal georganiseerde ouderentafels in vier provincies van Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) vormen een verbindende
schakel. Het is een plek voor reflectie, Ouderenbinding en daadkracht, waar ouderen en diverse professionals uit de ‘systeemwereld’ elkaar ontmoeten en elkaar leren verstaan. Zo worden er nieuwe bruggen geslagen tussen hun ervaringsdeskundigheid en behoeften. Daarin hebben we professionals en hun vakmanschap hard nodig. De thema’s worden veelal ingeleid door wetenschappers vanuit het UMCG, universiteiten of hogescholen, en de uitkomsten van tafels zijn concrete werkafspraken. Ook vormen de tafels een broedplaats voor projectideeën die in subgroepen nader worden uitgewerkt en waarvoor aanvullende financiering wordt gezocht. In subgroepen worden thema’s vervolgens geïmplementeerd, aangezien de regionale context van groot belang blijkt voor duurzame effectiviteit van de implementatie. 

Vraaggestuurd
Vragen die ouderen bezighouden staan centraal. Hoe houd je ook in een kwetsbare situatie eigen regie over je leven? En wat betekent dat voor je kwaliteit van leven? We richten ons op thuiswonende ouderen, die te maken hebben met toenemende kwetsbaarheid en soms afhankelijkheid. We willen ouderen optimaal faciliteren in het voeren van hun eigen regie en hen samen met professionals ondersteunen bij het implementeren van betere ouderenzorg in en rond de thuissituatie. 

Voor de concrete uitwerking van onderwerpen en thema's voor de regiotafels werken we actief samen met het ouderen- en seniorennetwerk van Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO), de Denktank 60+, Groningen Plus en SPONN (waarin ouderen vanuit ouderenbonden zijn verenigd). Daarnaast zijn er ouderen op persoonlijke titel aanwezig, die het leuk en waardevol vinden om hieraan deel te nemen. Naast ouderen nemen ook partners uit de ‘systeemwereld’ plaats aan de regiotafels, zoals professionals vanuit zorginstellingen, welzijn, gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen, en woningbouwcorporaties. Dit zorgt voor optimale interactie in een maatschappelijk (zorg)landschap dat sterk in beweging is, en waar burgers in toenemende mate ook zelf initiatieven in ontplooien.

Download hier het boekje Anders Oud 2030 - Stem van de ouderen

Wilt u ook lid worden van Anders Oud 2030? Kijk dan hier voor meer informatie.