SamenOud

Preventief, proactief en samenhangende zorg zijn de kernwoorden.
Het doel is het in stand houden of bevorderen van het welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit vraagt om een compleet andere werkwijze voor de hulpverleners. Ze moeten ‘anders denken en anders doen’.

Sinds 1 januari 2012 wordt SamenOud gerealiseerd in Veendam, Pekela en Stadskanaal. Vijftien Ouderenzorg Teams (OT) verlenen zorg op maat aan 1500 thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder. Een Ouderenzorg Team staat onder leiding van een huisarts en biedt preventieve en proactieve zorg en ondersteuning. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner, een ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde met specifieke kennis over multimorbiditeit, dementie en polifarmacie. Dit geeft de ouderen een veilig gevoel en het vergroot hun zelfredzaamheid. Sinds september 2014 wordt SamenOud als implementatieproject ook gerealiseerd in Zuidoost Drenthe in de gemeente Emmen.
 

SamenOud is ontworpen met de oudere als uitgangspunt en is gebaseerd op twee effectief gebleken zorgmodellen:

1. Het Chronic Care Model, dat maatschappelijke organisaties met gezondheidszorgorganisaties verbindt en handvatten biedt om
    samenhangende, vraaggerichte, proactieve en preventieve zorg en begeleiding te organiseren.
2. De Kaiser Permanente Triangel, een Population Health Management model dat op basis van screening en triage het individuele
    risico op complexiteit van zorgbehoeften en kwetsbaarheid inschat, en handvatten biedt om op een effectieve en efficiënte manier
    zorg en begeleiding te realiseren.

Voor wie? Thuiswonende ouderen van 75 jaar of ouder en mantelzorgers.

Voor welke professionals? Huisartsen, ouderenadviseurs, casemanagers wijkverpleegkundigen.

Hoe werkt het? Het Ouderenzorg Team heeft aandacht voor alle aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg waar iemand mee te maken krijgt bij het ouder worden. Ouderen van 75 jaar of ouder uit een huisartsenpraktijk worden elk jaar gescreend met behulp van een vragenlijst. Zij worden ingedeeld in één van de drie risicoprofielen:
1. Ouderen met ‘complexe zorgbehoeften’.
2. Ouderen die ‘kwetsbaar’ zijn voor ziektes en aandoeningen.
3. Alle andere ‘robuuste’ ouderen.

Ouderen in de eerste twee profielen krijgen individuele begeleiding van de wijkverpleegkundige of ouderenadviseur. 'Robuuste' ouderen krijgen preventieve groepsinterventies aangeboden om zo lang mogelijk gezond te blijven. Meer informatie over de werkwijze staat beschreven in de algemene folder SamenOud.

Waarom SamenOud?
1. SamenOud zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit kan een besparing opleveren van gemiddeld € 274 per
    persoon per jaar.
2. Door de continue aandacht van het Ouderenzorg Team ervaart de oudere meer aandacht voor zijn of haar specifieke situatie. Dat
    geeft een veilig gevoel en vergroot de zelfredzaamheid en welbevinden. Zorg en ondersteuning versterken elkaar en zijn
    toegespitst op het individu.
3. De huisarts heeft beter zicht op de situatie van de ouderen in zijn praktijk en kan daardoor beter de regie voeren over de
    gezondheidstoestand van de ouderen in de eigen praktijk. Met het OT is hij beter in staat een passende oplossing te vinden voor
    hun gezondheidsproblemen.
4. Door het langdurige contact ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen de casemanager en de oudere. Hierdoor krijgt de
    casemanager een volledig beeld van de ouderen en zijn of haar omgeving en is beter in staat aan te sluiten aan de behoeften van
    de oudere en kan eventuele escalaties voorkomen.

De voorlopige resultaten van SamenOud laten zien dat de verwachtingen in belangrijke mate bevestigd kunnen worden. Er is meer welbevinden en meer kwaliteit van zorg en begeleiding.

Ouderen ervaren na één jaar SamenOud minder gezondheidsproblemen. Ook beleven ze deze problemen als minder ernstig. Dit ondanks dat de gezondheidstoestand van deze ouderen vergelijkbaar blijft met die van ouderen die de gebruikelijke zorg kregen. Tevens heeft SamenOud een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg. Blijkbaar hadden ouderen door de begeleiding van de Ouderenzorg Teams minder last van de gevolgen van het ouder worden. Uit interviews met ouderen bleek al eerder dat hun welbevinden en ervaren zorg door SamenOud was toegenomen. Ouderen vertelden dat zij door de begeleiding van de Ouderenzorg Teams een gevoel van geborgenheid en veiligheid en meer eigen regie over hun leven ervoeren. SamenOud ondersteunt ouderen in het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen.

Recentelijk is er duidelijkheid ontstaan over het effect van SamenOud op de lange termijn. Het integrale zorgprogramma voor 75-plussers lijkt haar effectiviteit te hebben bewezen. Meer hierover vindt u hier.

Interessante publicaties
- Factsheet Resultaten
- Factsheet Business Case
- Factsheet Samen Spraak 1
- Factsheet Samen Spraak 2
-  A. de Groot, SLW Spoorenber, RJ Beukema, R. Mustafa, K. Wynia.
  SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team (pdf).

Meer weten?

Neem dan contact op met:

dr. Klaske Wynia
Programmaleider SamenOud

Mail: info@samenoud.nl
Telefoon: 050 - 3632005