GRIP&GLANS-cursussen

Meer eigen regie en welbevinden voor de oudere met de GRIP&GLANS-cursussen.
De GRIP&GLANS-cursussen stimuleren sociaal kwetsbare ouderen tot meer eigen regie over hun leven (GRIP) en meer welbevinden (GLANS) te ervaren. De deelnemer leert bijvoorbeeld om initiatief te nemen, positief te zijn en te blijven en zelfvertrouwen op te bouwen. Ook leert de deelnemer doelen te stellen en te bereiken. Na de cursus houden deelnemers beter de eigen regie en voelen zich beter en minder eenzaam. Ook maken ze minder gebruik van eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk.

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat gezond en gelukkig ouder worden voor een belangrijk deel afhangt van de mate waarin mensen zelf regie houden en zelf voor hun welbevinden kunnen zorgen. Het UMCG en de RUG hebben in nauwe samenwerking met ouderen, vrijwilligers en professionals de GRIP&GLANS-cursussen ontwikkeld en wetenschappelijk geëvalueerd. De GRIP&GLANS-cursussen bevorderen eigen regie, welbevinden en verminderen eenzaamheid, en zijn daarmee evidence-based. Veel ouderen kunnen profiteren van de GRIP&GLANS-cursussen wanneer deze structureel onderdeel zijn van het dienstenpakket van zorg- en welzijn. Daarom is het hoofddoel van dit NPO-project om de GRIP&GLANS-cursussen duurzaam te implementeren in welzijns- en zorgorganisaties. Daarnaast is het doel om het implementatie-proces systematisch te volgen en de bevorderende en belemmerende factoren in kaart te brengen. Dit levert zinvolle kennis op over kansen en valkuilen bij het implementeren van evidence-based methoden in welzijn en zorg.

Voor wie?
- De groepscursussen zijn te volgen door sociaal kwetsbare ouderen.
- De huisbezoeken zijn voor fysiek en sociaal kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder.

Voor welke professionals?
- Professionals in welzijn en zorg voor ouderen.

Hoe werkt het?
Twee GRIP&GLANS-docenten geven de cursussen in groepsverband aan sociaal kwetsbare ouderen van 55 jaar en ouder. Voor ouderen die door een lichamelijke beperking niet kunnen deelnemen aan een groepscursus, zijn er de GRIP&GLANS-huisbezoeken. Deze worden gegeven door een GRIP&GLANS-coach. Tijdens de cursus leren deelnemers om initiatief te nemen, positief te zijn, zelfvertrouwen te krijgen en doelen stellen. Ouderenadviseurs, cliëntadviseurs en maatschappelijk werkenden kunnen door Stichting Viven van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden opgeleid tot GRIP&GLANS-docent of -coach. Meer informatie is te vinden op de website van GRIP&GLANS en/of de website van St. Viven.

Resultaten
Van de 23 organisaties die meededen aan het project is het 16 organisaties daadwerkelijk gelukt de GRIP&GLANS-cursussen in hun organisatie uit te voeren en de effecten te onderzoeken. In totaal hebben 283 ouderen deelgenomen aan de cursussen en één of meerdere vragenlijsten ingevuld. De ouderen die meededen aan een GRIP&GLANS-groepscursus verbeterden significant wat betreft hun zelfmanagementvaardigheid, welbevinden en eenzaamheid. Ouderen ervaren dat ze beter de eigen regie kunnen houden, hebben meer welbevinden en voelen zich minder eenzaam na het volgen van de groepscursus. Ook na 12 maanden waren deze positieve effecten nog duidelijk zichtbaar. Ze waarderen de cursus met een 7.9. Het gebruik van eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk nam af met respectievelijk 6% en 12%. Lees hier verder voor meer informatie over de evaluatie en resultaten van de GRIP&GLANS-cursussen.