Even Buurten

Een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen in Noord-Nederland.
In Even Buurten wordt samen met kwetsbare ouderen bekeken waar zij behoefte aan hebben om vervolgens samen met de buurt passende ondersteuning te bieden. ‘Sleutelfiguren’ en de ‘Spil’ hebben hierin een belangrijke rol. Samen met de ouderen gaan zij op zoek naar passende ondersteuning in de buurt.

In Noord Nederland hebben we te maken met meer ouderen en ernstige bevolkingskrimp in de landelijke gebieden, medische ontwikkelingen verlengen het leven en tegelijkertijd zijn de kosten voor de zorg in de afgelopen jaren enorm gestegen.

Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Eén van de oplossingen waarnaar gezocht wordt, is: mensen in staat stellen om de regie over hun eigen leven te behouden en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Een sociaal netwerk is een voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder, leven langer en zij geven ook zelf meer sociale steun. Momenteel zijn er ouderen in Ter Apel, Hoogeveen, Delfzijl Noord en De Bouwen (Drachten) die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg.

Door het introduceren van de wijkaanpak ‘Even Buurten’ (in Rotterdam ontwikkeld) wil men het sociale netwerk verstevigen en problemen vroegtijdig signaleren. De aanpak spoort kwetsbare ouderen op, investeert in sociale netwerken en verbindt het zorg- en welzijnsaanbod. Het project ‘Even Buurten’ ging eerder in Rotterdam van start en het succes hier was reden voor CMO Groningen en Rzijn om subsidie aan te vragen bij ZonMW.

Met inzet van de medewerkers van "Even Buurten" worden ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact gebracht. Er zijn volop buurtgenoten die een helpende hand willen bieden maar het is voor hen lastig om diensten aan te bieden, want aan wie? En hoe?
De ‘Spil’ kent de buurt goed en kan hen in contact brengen met de mensen die de hulp het hardst nodig hebben. Het betreft vaak verrassend eenvoudige oplossingen: een boodschap doen, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of een kop koffie drinken. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Zo wordt de kracht van de buurt optimaal ingezet en wordt het buurtnetwerk alleen maar sterker.

Voor wie? Zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen van 70 jaar en ouder met een klein sociaal netwerk.

Voor welke professionals? Ouderen, bewoners in de wijk, welzijns- en zorginstellingen, woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties, wijkteams, gemeenten.

Hoe werkt het? In Even Buurten is een belangrijk rol weggelegd voor zogeheten ‘sleutelfiguren’, de ‘spil’ en de ouderen zelf.
- Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen en andere wijkbewoners zoals de 
  buren, een actieve vrijwilliger, de huismeester of de visboer. Zij kunnen met signalen van kwetsbaarheid terecht bij de ‘Spil’. 
- De Spil is een getrainde professional die de wijk goed kent en overzicht heeft over het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De Spil
  versterkt formele en informele netwerken in de buurt en kijkt welke oplossing de wijk met behulp van die netwerken kan bieden
  voor een oudere. De Spil brengt helpende handen en ouderen met elkaar in contact. Zo nodig verwijst de Spil door
  naar professionele zorg- en welzijnsverlening.
- Ongeveer 400 ouderen per dorp/wijk worden geïnterviewd, bij de start en na één jaar. Daaruit blijkt of de sociale netwerken zijn
  versterkt en wat het effect is.

Waarom kiezen voor Even Buurten?
- Ouderen wonen langer en prettiger zelfstandig thuis.
- Actieve buurtbewoners onderkennen de meerwaarde: ‘Ik dacht: ik help de buurvrouw al jaren, daar heb ik toch geen project voor
  nodig? Maar het was toch wel fijn dat ik even kon bellen met de spil om iets na te vragen.’
- Ervaren professionals geven aan dat de informele oplossingen een goede aanvulling zijn op de formele hulp die al wordt geboden.
- Het informele netwerk wordt beter benut waardoor meer betrokkenheid ontstaat.

In Delfzijl Noord is Titia Bolhuis de Spil die ouderen en buurtgenoten en vraag en aanbod met elkaar in contact brengt. 
Titia Bolhuis is te bereiken via: 0596-650 787 of 06-100 87 869 (maandag t/m donderdag).

Het project is onlangs ook gestart bij woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen, onderdeel van Treant Zorggroep. Twee medewerkers van Bilderdijk, Geri Blanken en Arlette Winkel, brengen als ‘Spil’ bewoners en buurtgenoten rondom Bilderdijk met elkaar in contact. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Geri Blanken: 06-22814096, en Arlette Winkel: 06-12693087.

Meer weten?

Neem dan contact op met:
Dr. Hermien Maarsingh

Mail: h.maarsingh@cmogroningen.nl
Telefoon: 06-46078333

Verhalen uit de praktijk

Sleutelfiguren en Spillen:
Gerda van Ommen
Astrid Keerveld

Ouderen:
Mevrouw Heerschap
Mevrouw Bieslijn-Mertens