Lidmaatschap

Is uw organisatie actief op het gebied van ouderen en positieve gezondheid? Sluit u dan aan bij Anders Oud 2030 en neem plaats aan de regiotafel in uw regio!

Op 2 november 2016 vond de laatste netwerkbijeenkomst van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) Regio Noord en Noordoost-Nederland plaats. Tijdens deze inspirerende en afwisselende dag was er volop aandacht voor ontwikkelingen in ouderenwelzijn en de bijdrage die ouderen daar zelf aan kunnen leveren. Het was de afsluiting van het NPO, maar we staan aan het begin van grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in hun thuissituatie.

Download hier het boekje Anders Oud 2030 - Stem van de ouderen

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) gaan dan ook, samen met betrokken ouderen, door met het organiseren van regiotafels onder de naam Anders Oud 2030. We werken actief samen met het ouderen- en seniorennetwerk van Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO), Denktank 60+, Groningen Plus, SPONN, waarin ouderen vanuit ouderenbonden zijn verenigd, en daarnaast ouderen op persoonlijke titel, die het leuk vinden om hieraan deel te nemen.  

Aan de regiotafels ontmoeten diverse ouderen en professionals elkaar die werkzaam zijn in zorg, het sociaal domein, de woningbouw en het onderwijs. De stem en behoeften van ouderen en een gedeelde taal, zijn bepalend voor de uitvoeringsagenda die we gezamenlijk opstellen en uitvoeren. Ouderen geven andere accenten aan en bieden aanvullend perspectief, waar professionals graag over geïnformeerd willen worden om rekening mee te kunnen houden, in een samenleving die verandert en steeds meer inzet van mensen zelf en hun omgeving vraagt. Uitwerking van thema’s is maatwerk en vraagt inzicht in lokale verhoudingen. Daarvoor organiseren we kleinere subgroepen met professionals en actieve en betrokken ouderen. We sluiten in de uitvoering zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande netwerken en initiatieven. Met de wensen en behoeften van ouderen als uitgangspunt geven we gezamenlijk invulling aan oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal thuis te wonen. Het programma Anders Oud 2030 is een kaderplan. Voor deelname aan de regiotafels en de netwerkbijeenkomst vragen we van professionele participanten per organisatie een bijdrage van 2000 euro per jaar. Voor 5500 euro extra per jaar kunnen additionele expertise en diensten worden aangeboden die tot concrete uitvoering en implementatie van projecten leiden. 

Waarom meedoen aan Anders Oud 2030?

Voor de netwerkbijdrage van 2000 euro kan uw organisatie zich met een standaard lidmaatschap aansluiten bij het programma Anders Oud 2030. Hiervoor bieden wij u het volgende:  

1.1 Regiotafels
- Drie keer per jaar deelname aan de regiotafel in uw provincie
- Toegang tot verschillende voorbereidende bijeenkomsten
- Bespreking van relevante thema’s voor het toekomstbestendig maken van ouderenzorg
- Bepalen hoe ideeën over deze thema’s in de praktijk gebracht kunnen worden en wie daar uitvoerende verantwoordelijkheid voor
  wil en kan dragen
- Kennisuitwisseling over landelijke en regionale ontwikkelingen
- Verkenning van personele en financiële ondersteuningsmogelijkheden voor projecten

1.2 Ouderenparticipatie en -raadpleging 
Belangrijk en onderscheidend aan onze regiotafels is dat ouderen zelf hierin actief participeren. Hun veelkleurige stem is leidend voor de verbinding en samenwerking die we met professionals zoeken. Via deze tafels wordt kennis en ervaring van ouderen ontsloten en betrokken bij implementatie. Voor veel subsidieaanvragen en innovaties is het gewenst of zelfs vereist dat daarbij ouderen worden betrokken. Deze ouderen kunnen worden geraadpleegd voor advies of een beoordeling van plannen of ideeën. Vanuit de regiotafels worden raden, panels en klankbordgroepen met ouderen geformeerd die dit mogelijk maken. Als partner van onder andere ZonMw weten we hoe deze ouderenparticipatie en -raadpleging het beste kan worden ingezet ter ondersteuning bij subsidieaanvragen.

1.3 Bovenregionale bijeenkomsten en BeterOud
Rond thema’s die in verschillende regiotafels aan de orde komen, organiseren we bovenregionale tafels. Hier kunnen ouderen en leden van de regiotafels van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel aan deelnemen. We werken hierbij samen met het landelijk consortium BeterOud.

1.4 Noordelijke Netwerkbijeenkomst
Deze vindt één keer per jaar plaats met toonaangevende sprekers. Er worden presentaties gegeven van de resultaten van de afzonderlijke regiotafels en succesvolle voorbeeldprojecten. Tevens is er de mogelijkheid tot subsidievoorlichting en natuurlijk volop gelegenheid tot ontmoeting en netwerken.

1.5 Ondersteuning door communicatieactiviteiten
Vergroot uw zichtbaarheid via onder andere onze websites van Anders Oud 2030, ZIF, HANNN en de nieuwsbrieven.

Meer informatie over onze lidmaatschappen leest u in dit document (pdf)

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op via info@andersoud2030.nl

BeterOud regiofilm Noord-Nederland
BeterOud regiofilm Noord-Nederland

Manifest van de thuiswonende oudere

Het 'Manifest van de thuiswonende oudere' bevat 10 uitspraken van thuiswonende ouderen.

De uitspraken zijn gebaseerd op interviews die zijn gehouden in het kader van het project '10 proeftuinen woonservicegebieden' (de Kam e.a. 2012).