HANNN en partners EFRO aanvraag; de volgende stap in het uitbouwen van de HANNN Man Made Blue Zone Strategie

woensdag 29 juni 2016

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

HANNN en partners hebben een EFRO Kennisontwikkeling (KO) voorstel ingediend om de komende jaren gezamenlijk significant in te kunnen zetten op de HANNN Man Made Blue Zone Strategie. Medio oktober zal er duidelijkheid zijn met betrekking tot de toekenning. Lees hieronder de management samenvatting van de EFRO KO van HANNN en partners.

Management samenvatting: Man Made Blue Zone-Netwerk
Noord-Nederland bungelt onderaan in vergelijkende lijstjes over de gezondheidszorg in Nederland. Als deze status gehandhaafd blijft zal in de toekomst het Noorden geconfronteerd worden met bovengemiddelde zorgkosten, maar ook een teruggang in productie arbeidsuren. Zonder noordelijke investeringen in preventie zal een dergelijk scenario niet meer te dragen zijn door de maatschappij, waarbij ook bedrijven een deel van de rekening gepresenteerd krijgen. 

Het kan ook anders als het gaat om de gemiddelde levensverwachting. Er zijn gebieden waar deze juist toeneemt. Die gebieden noemt men ook wel zogenaamde Blue Zones. “Blue Zone” is een typering van die demografische en/of geografische regio’s waar mensen aantoonbaar langer, gezonder en gelukkiger leven. 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) heeft de ambitie uitgesproken om binnen Noord Nederland in 2030 de eerste ‘Man Made Blue Zone’ te realiseren. In dit project werken de kennis- en clusternetwerken HANNN (Healthy Ageing), Innexus (produceren van levensmiddelen incl. halffabricaten) en Greenlincs (bio-economie o.a. primaire sector) aangevuld met  Hanzehogeschool, UMCG en NOM samen om te komen tot de ontwikkeling van het “Man Made Blue Zone”-netwerk in Noord-Nederland gebruikmakend van de aanwezige kennis in Noord-Nederland op het gebied van voeding, gezondheid en beweging.

Ofschoon de netwerken van de aangesloten projectpartners over veel kennis beschikken, wordt deze momenteel veelal alleen binnen deze netwerken en sectoraal ingezet en niet of beperkt met partijen buiten de sectorgrenzen gedeeld. Door de opzet van een Man Made Blue Zone-netwerk wordt waardevolle creativiteit, kennis, kunde en ervaring vanuit andere sectoren gebruikt en worden kansen benut om te komen tot innovatieve services, product- en procesontwikkeling: de belevingswereld van app-makers (EHealth), voedingsmiddelenbedrijven, serious gaming bedrijven, health gadgets-makers (wearables) en partijen actief in de agri-food sector wordt opeens zichtbaar voor andere sectoren en biedt over en weer kansen voor samenwerking en innovatieve productontwikkeling.

Doel van het Man Made Blue Zone-netwerk is dan ook om kennis te delen en op te bouwen gericht op de ontwikkeling van cross-sectorale technologieën, producten en diensten waarmee:

•             Het inzicht van consumenten in het eigen voedings- en bewegingsgedrag op individueel niveau vergroot kan worden.
•             Gezondere voeding ontwikkeld kan worden (conform voedingsrichtlijn 2015).
•             Het individu op een (h)eerlijke manier kan worden verleid tot het consumeren van gezondere voeding in combinatie met voldoende beweging.
•             Samenwerkingsvormen ontstaan op basis waarvan een volgende stap richting de eerste Man Made Blue Zone gemaakt kan worden.

Door de uitvoering van dit project wordt direct bijgedragen aan verder versterking van de Noord-Nederlandse kennispositie en bedrijvigheid met betrekking tot de maatschappelijke uitdaging onderwerp Gezondheid, demografie en welzijn. Het project geeft invulling aan de Europese doelstelling om in 2020 het aantal gezonde levensjaren van EU-burgers met twee jaar te laten toenemen. In de eerste plaats op Noord-Nederlandse schaal maar met het doel om kennis en bedrijvigheid te genereren die geëxporteerd kan worden buiten de Noord-Nederlandse grenzen.

Daarnaast wordt met dit project bijgedragen aan de maatschappelijk uitdaging ‘Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie’. De consumptie van gezondere voeding biedt kansen voor Noord-Nederland als het gaat om de productie (primaire sector) en ontwikkeling (voedingsmiddelensector) daarvan maar ook voor minder voor de hand liggende sectoren zoals de ICT (serious gaming, app-development) en medische technologie.

Ten slotte geldt dat het project in belangrijke mate bijdraagt aan kennisontwikkeling bij en kennisuitwisseling tussen MKB’ers onderling en tussen MKB-ers en kennisinstellingen. Dit wordt gedaan door te kiezen voor een integrale benadering van het vraagstuk rondom voeding, beweging en Healthy Ageing vertaald in zogenaamde Blue Zone-concepten. Binnen deze concepten wordt ingezet op het gebruik van kennis, kunde en ervaring in cross-over verband door het Noord-Nederlandse MKB. Niet alleen wordt hiermee gewerkt aan de totstandkoming van de eerste Man Made Blue Zone in de wereld, ook het regionale MKB kan zich hiermee onderscheiden en (commerciële) kansen plukken om de mondiale Blue Zone kennisregio te worden.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar en zal rond 1 november 2016 opgestart worden.